داده های شرکت های بورسی – جمع کل دارایی ها

۶۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – نسبت گردش دارایی ها

۴۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – نسبت جاری

۴۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – نوع صنعت

۹۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – درصد سهام در اختیار مدیران

۶۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – نسبت بدهی – LEV

۴۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – درصد سهامداران عمده

۶۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – حاشیه سود

۴۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – بازده دارایی های شرکت – ROA

۴۹۰۰ تومان

داده های شرکت های بورسی – بازده صاحبان سهام – ROE

۴۹۰۰ تومان
0