تصمیم گیری کاربردی به روش چند معیاره AHP

۶۹۰۰ تومان

پاور پوینت مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

۸۹۰۰ تومان

اندازه شرکت – تعریف و فرمول محاسبه

۲۹۰۰ تومان
0